Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

Headline data

Աղբյուր: Արմստատ

Աշխարհագրական դիրք: Հայաստան

Չափման միավոր: %

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Ցուցանիշի նկարագիր

Այս ցուցանիշը հաշվարկվում է ընդհանուր բնակչության (կամ խմբի) մեջ շահառուների`սոցիալական աջակցություն (ներառյալ ընտանեկան նպաստը ) ստացողների թվաքանակը բաժանելով ընդհանուր բնակչության (կամ խմբի) թվաքանակին:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

%

Սահմանումներ

Սոցիալական աջակցությունը կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց, կյանքի դժվարությունները հաղթահարելու կամ մեղմելու, նրանց հիմնական պահանջմունքները բավարարելու, հասարակության մեջ ինտեգրվելու, ինչպես նաև կյանքի դժվարին իրավիճակը կանխարգելելու նպատակով ընտանիքին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների ամբողջությունն է:

Հաշվարկներ

Սոցիալական աջակցություն ստացող աղքատների(ներառյալ ընտանեկան նպաստը) հարաբերությունը ընդհանուր աղքատների թվաքանակին:

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ

Տեղեկատվության հավաքման հիմնական աղբյուր է հանդիսանում տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտությունը (https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2217)

Data last updated Jan 16, 2022
Metadata last updated Nov 14, 2020

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Աղքատների մասնաբաժինը, որոնք ստանում են սոցիալական աջակցություն (ներառյալ ընտանեկան նպաստը)

Թիրախի համարը

1.3

Կազմակերպություն Արմստատ , Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտություն (ՏՏԿԱՀ)
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ