Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

Headline data

Աղբյուր: ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

Աշխարհագրական դիրք: Հայաստան

Չափման միավոր: %

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Ցուցանիշի նկարագիր

Ցուցանիշը նկարագրում է Ռամսարի կոնվենցիայով սահմանված պահպանման հատուկ կարգավիճակ ունեցող ջրային տարածքների մասնաբաժինը երկրի ընդհանուր ջրային հողերում:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

%

Սահմանումներ

Բնության հատուկ պահպանվող տարածք՝ ցամաքի (ներառյալ մակերևութային ու ստորերկրյա ջրերը և ընդերքը) և համապատասխան օդային ավազանի օրենքով առանձնացված տարածքներ և առանձին բնական օբյեկտներ, որոնք բնապահպանական, գիտական, կրթական, առողջարարական, պատմամշակութային, ռեկրեացիոն, զբոսաշրջության, գեղագիտական արժեք են ներկայացնում, և որոնց համար սահմանված է պահպանության հատուկ ռեժիմ. Ջրային հողեր՝ ջրային օբյեկտներով՝ գետերով, բնական եւ արհեստական ջրամբարներով, լճերով զբաղեցված, ինչպես նաեւ ջրային օբյեկտների օգտագործման եւ պահպանության համար անհրաժեշտ հիդրոտեխնիկական, ջրատնտեսային եւ այլ օբյեկտների համար առանձնացված տարածքներ:

Հաշվարկներ

ՀՀ ջրային հողերում Սևանա և Արփա լճերի (հատուկ կարգավիճակ ունեցող ջրային տարածքներ) ընդհանուր մակերեսի մասնաբաժինը:

Data last updated Dec 08, 2020
Metadata last updated Jan 31, 2021

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Հատուկ պահպանվող ջրային տարածքների ծածկույթն ընդհանուր ջրային տարածքների համեմատ

Թիրախի համարը

14.5

Կազմակերպություն ՀՀ բնապահպանության նախարարություն , ՀՀ գիտությունների ակադեմիա
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ