Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Ներբեռնել աղբյուրը CSV

Ներբեռնեք աղբյուրի CSV-ն տարանջատումների համար

Վերնագրի տվյալներ չկան

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Ցուցանիշի նկարագիր

Ցուցանիշը նկարագրում է պահպանության հատուկ ռեժիմ ունեցող տարածքների քանակը և համասնությունը երկրի ընդհանուր տարածքի նկատմամբ ըստ Բնության պահպանության միջազգային կազմակերպության սահմանած կատեգորիաների:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

%

Սահմանումներ

Բնության հատուկ պահպանվող տարածք՝ ցամաքի (ներառյալ մակերևութային ու ստորերկրյա ջրերը և ընդերքը) և համապատասխան օդային ավազանի` սույն օրենքով առանձնացված տարածքներ և առանձին բնական օբյեկտներ, որոնք բնապահպանական, գիտական, կրթական, առողջարարական, պատմամշակութային, ռեկրեացիոն, զբոսաշրջության, գեղագիտական արժեք են ներկայացնում, և որոնց համար սահմանված է պահպանության հատուկ ռեժիմ: Ազգային պարկ՝ բնապահպանական, գիտական, պատմամշակութային, գեղագիտական, ռեկրեացիոն արժեքներ ներկայացնող միջազգային և (կամ) հանրապետական նշանակություն ունեցող տարածք, որը բնական լանդշաֆտների ու մշակութային արժեքների զուգորդման շնորհիվ կարող է օգտագործվել գիտական, կրթական, ռեկրեացիոն, մշակութային և տնտեսական նպատակներով, և որի համար սահմանված է պահպանության հատուկ ռեժիմ. Արգելավայր՝ գիտական, կրթական, պատմամշակութային, տնտեսական արժեք ներկայացնող տարածք, որտեղ ապահովվում են էկոհամակարգերի և դրանց բաղադրիչների պահպանությունը և բնական վերարտադրությունը. Արգելոց՝ գիտական, կրթական, պատմամշակութային արժեք ներկայացնող առանձնահատուկ բնապահպանական, գեղագիտական հատկանիշներով օժտված միջազգային և (կամ) հանրապետական նշանակություն ունեցող տարածք, որտեղ բնական միջավայրի զարգացման գործընթացներն ընթանում են առանց մարդու անմիջական միջամտության.

Հաշվարկներ

Ազգային պարկեր+արգելոցներ+արգելավայրեր (հա)/ ընդհանուր տարածք * 100 ազգային պարկեր (հա) /ընդհանուր տարածք * 100 արգելոցներ(հա) /ընդհանուր տարածք * 100 արգելավայրեր (հա)/ ընդհանուր տարածք * 100

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ

Հատուկ պահպանվող տարածքների հիմնական ցուցանիշներն , ըստ կատեգորիաների և ըստ տարիների https://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/ArmStatBank__8%20Environment__(D)%20%20Biodiversity/EE-d1.px/table/tableViewLayout2/?rxid=b319419d-982a-4a31-9b26-864a2445955d

Data last updated Sep 19, 2022
Metadata last updated Feb 02, 2021

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Երկրում պահպանվող տարածքների քանակը և համամասնությունը ըստ կատեգորիաների

Թիրախի համարը

15.1

ՄԱԿ-ի կողմից նշանակված աստիճան

1

ՄԱԿ -ի պահառու գործակալություն

UNEP-WCMC,UNEP

Հղում ՄԱԿ-ի մետատվյալների United Nations Sustainable Development Goals Metadata (pdf 456kB) Բացվում է նոր պատուհանում
Կազմակերպություն Արմստատ , ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ
Վերադառնալ սկիզբ