Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

Ներբեռնեք աղբյուրի CSV-ն տարանջատումների համար

Վերնագրի տվյալներ

Աղբյուր: Արմստատ

Աշխարհագրական դիրք: Հայաստան

Չափման միավոր: %

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Ցուցանիշի նկարագիր

Ցուցանիշը նկարագրում է դեգրադացված հողերի մասնաբաժինը երկրի ընդհանուր հողային տարածքի նկատմամբ:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

%

Սահմանումներ

Հողատարված քամուց՝ այն հողերն են, որոնք քայքայվում են քամու ազդեցության ներքո (հողմային էրոզիա-դեֆլյացիա): Հողատարված ջրից՝ այն հողերն են, որոնք քայքայվում են ջրի ազդեցության ներքո (ջրային էրոզիա): Աղակալված՝ այն հողերն են, որոնք իրենց պրոֆիլում պարունակում են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համար թունավոր քանակությամբ հեշտ լուծվող աղեր (աղուտներ, աղակալված հողեր, ալկալիներ): Երկրորդային աղակալված՝ այն հողերն են, որտեղ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համար վնասակար աղերի կուտակման գործընթացը պայմանավորված է մարդու սխալ տնտեսական գործունեությամբ (ջրման տեխնիկա, ռեժիմների խախտման արդյունքում գետնաջրերի մակարդակի բարձրացում, ոռոգում հանքայնացված ջրերով և այլն): Ալկալիացված՝ այն հողերն են, որոնք կլանված վիճակում պարունակում են մեծ քանակությամբ փոխանակային նատրիում (երբեմն նաև մագնեզիում) իլյուվիալ հորիզոնում: Խախտված՝ ընդերքի հանույթների հետևանքով (քարհանքեր, օգտակար հանածոների բաց հանքեր և այլն) վնասված հողատարածություններն են, ինչպես նաև, հողատարածքներն են, որոնք ծածկված են արդյունաբերական թափոններով, լեռնաքիմիական արտադրության լիցքերով և այլն: Սրանք շահագործումից դուրս եկած և ռեկուլտիվացիայի չենթարկված հողեր են: Գերխոնավացած՝ այն հողերն են, որոնք ամբողջությամբ հագեցած են ջրով: Քարքարոտ՝ այն հողերն են, որոնք իրենց պրոֆիլում պարունակում են տարբեր մեծության և ձևի քարեր: Թափոններով աղտոտված՝ այն հողերն (տարածքներն) են, որոնք աղտոտված են տարբեր աղտոտիչներով (արդյունաբերական, շինարարական, կենցաղային և այլն): Ճահճացած՝ այն հողերն են, որոնք առաջացել են մակերեսային կամ գրունտային ջրերի ավելցուկային խոնավության պայմաններում հատուկ խոնավասեր (ճահճային) բուսականության ազդեցության ներքո: Անապատացված՝ այն հողերն են, որտեղ ի հայտ են գալիս անապատային լանդշաֆտներին բնորոշ հատկություններ (ցուցանիշներ): Անապատացումը հողերի (տարածքների) դեգրադացիան է:

Հաշվարկներ

Բարելավման կարիք ունեցող հողեր/ երկրի ընդհանուր հողային տարածք*100:

Data last updated Sep 19, 2022
Metadata last updated Feb 01, 2021

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Բարելավման կարիք ունեցող հողերի համամասնությունը ընդհանուր հողային տարածքների նկատմամբ

Թիրախի համարը

15.3

Կազմակերպություն Արմստատ , ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն , ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ
Վերադառնալ սկիզբ