Կայուն զարգացման նպատակներ - 17 նպատակներ մեր աշխարհը փոխակերպելու համար

Վերացնել սովը, հասնել պարենային ապահովության ու բարելավված սնուցման, խթանել գյուղատնտեսության կայուն զարգացումը

Ցուցանիշ 2.c.1.a: Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչքների գների ինդեքս (նախորդ տարվա նկատմամբ)

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչքների գների ինդեքս (նախորդ տարվա նկատմամբ)

Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Սեղմեք նկարագրությանը գծապատկերից անհատական գծերը հեռացնելու համար:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

Headline data

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Առկա ցուցանիշ
Ցուցանիշի նկարագիր

Սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների ինդեքսը ցույց է տալիս Հայաստանի Հանրապետության սպառողական շուկայում տնային տնտեսությունների կողմից գնված ապրանքների գների ամսական փոփոխությունները: Հաշվարկման համար գների դիտարկումներն իրականացվում են ամսական պարբերականությամբ, առևտրի կետեր երեքանգամյա այցելության միջոցով, հստակ պահպանելով այցելությունների 10-օրյա միջակայքը (յուրաքանչյուր ամսվա 1-ին, 10-ին, 20-ին և դրանց մոտակա օրերին): Յուրաքանչյուր ապրանքի համար ընտրվում է երկուսից երեք ներկայացուցիչ հստակ նկարագրությամբ:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

%

Սահմանումներ

Սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների գների ինդեքսը որոշում է կայուն զամբյուղի պարենային ապրանքների և ոչ ալկոհոլային խմիչքների գների ընդհանուր մակարդակի փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում և այդ արժեքի հարաբերակցության մեծությունը հաշվետու ժամանակահատվածում բազիսային ժամանակահատվածի համեմատ: Ինդեքսը բնութագրում է բնակչության կողմից ձեռք բերված սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների գների ընդհանուր մակարդակի փոփոխությունը տարեկան, եռամսյակային, ամսական պարբերականությամբ:

Հաշվարկներ

Նվազագույն մակարդակի (յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի) ինդեքսները հաշվարկվում ենՋևոնսի բանաձևով, որպես յուրաքանչյուր ապրանքի ընթացիկ և բազիսային ժամանակահատվածներում արձանագրված ընտրված տեսակների միջին երկրաչափական գների հարաբերակցություն: Ապրանքային խմբերի և ընդամենը ՀՀ հիմնական ինդեքսների ագրեգացման համար կիրառվում է հաստատուն կշիռներով Լասպեյրեսի մոդիֆիկացված բանաձևը:

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ

Սպառողական ապրանքների գների և ծառայությունների սակագների դիտարկման և սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկման մեթոդաբանական ցուցումները տես՝ https://www.armstat.am/file/doc/99518258.pdf

Տվյալները վերջին անգամ թարմացվել են 2021-02-10: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում
Մետատվյալները վերջին անգան թարմացվել են 2020-11-15: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչքների գների ինդեքս (նախորդ տարվա նկատմամբ)

Global indicator name
Ցուցանիշի համարը

2.c.1.a

Global indicator number
Թիրախի անվանումը
Թիրախի համարը

2.c

Գլոբալ ցուցանիշի նկարագրությունը
ՄԱԿ-ի կողմից նշանակված աստիճան
ՄԱԿ -ի պահառու գործակալություն
Հղում ՄԱԿ-ի մետատվյալների
Note
Կազմակերպություն Արմստատ
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ