Կայուն զարգացման նպատակներ - 17 նպատակներ մեր աշխարհը փոխակերպելու համար

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները (ՕՈւՆ)

Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները` տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Սեղմեք նկարագրությանը գծապատկերից անհատական գծերը հեռացնելու համար:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

Headline data

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մեթատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մեթատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Առկա ցուցանիշ
Ցուցանիշի նկարագիր

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումը մի երկրի ռեզիդենտի(ների) կողմից այլ երկրի ռեզիդենտ կազմակերպության կապիտալում ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասի 10% և ավելի ձեռք բերումն է, այդ ներդրողների ու դրանց հետ կապված կազմակերպությունների հետ ֆինանսական բոլոր պահանջներն ու պարտավորությունները, ինչպես նաև կազմակերպության շահույթում այդ ներդրողների մասնաբաժինը: Ուղղակի ներդրումներն իրականացվում են. 1)կանոնադրական և էմիսիոն կապիտալում կազմակերպությունների բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի և փայամասնակցության տեսքով, այսինքն երբ մեկ այլ կազմակերպություն տնօրինում է նրան ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (հասարակ բաժնետոմսեր, բաժնեմասեր, փայեր) ոչ պակաս, քան 50%-ը (դուստր ընկերություն), և երբ մեկ այլ կազմակերպություն տնօրինում է նրան ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10-50%-ը (կախյալ ընկերություն), 2) ուղղակի ներդրողի մասնաբաժինը կազմակերպության սեփական կապիտալի այլ տարրերում, 3)պարտքային գործիքներում՝ պարտատոմսերի, այլ արժեթղթերի (բացի բաժնետոմսերից), վարկերի, փոխառությունների, ավանդների, այլ պահանջների/պարտավորությունների տեսքով, որոնք իրենցից ներկայացնում են պահանջներ/պարտավորություններ ուղղակի ներդրողի կամ նրա հետ կապված կազմակերպության նկատմամբ:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

մլն. ԱՄՆ դոլար

Սահմանումներ
Հաշվարկներ

Հաշվարկներն իրականացվում են համաձայն հաշվետվության մեջ նշված լրացման կարգի:

Մեկնաբանություններ և սահմանափակումներ

Տեղեկատվության հավաքման հիմնական աղբյուր են հանդիսանում օտարերկրյա ներդրումներ ունեցող և արտերկրում ներդրում իրականացնող կազմակերպությունները, ինչպես նաև ՀՀ կենտրոնական բանկից ստացված օտարերկրյա ներդրումների որոշ ցուցանիշների վերաբերյալ ամփոփ տվյալները և լրահաշվարկները: Տվյալների հավաքումն իրականացվում է վիճակագրական հաշվետվական ձևի միջոցով` համապատասխան տարեկան ու հնգամյա վիճակագրական ծրագրերի (https://www.armstat.am/am/?nid=80&id=2271):

Տվյալները վերջին անգամ թարմացվել են 2021-12-03: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում
Մետատվյալները վերջին անգան թարմացվել են 2020-11-15: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մեթատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները (ՕՈւՆ)

Global indicator name
Ցուցանիշի համարը

17.3.1.a

Global indicator number
Թիրախի անվանումը
Թիրախի համարը

17.3

Գլոբալ ցուցանիշի նկարագրությունը
ՄԱԿ-ի կողմից նշանակված աստիճան
ՄԱԿ -ի պահառու գործակալություն
Հղում ՄԱԿ-ի մետատվյալների
Note
Կազմակերպություն Արմստատ , ՀՀ կենտրոնական բանկ
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ