Կայուն զարգացման նպատակներ - 17 նպատակներ մեր աշխարհը փոխակերպելու համար

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները (ՕՈւՆ)

Ենթախմբեր

Ընտրել ստորև բերված կատեգորիաները `տվյալների տարբեր ենթախմբերը տեսնելու համար: Ոմանք հասանելի չեն լինի, մինչև չընտրվի առավել բարձր մակարդակը:

Սեղմեք նկարագրությանը գծապատկերից անհատական գծերը հեռացնելու համար:

Ներբեռնել վերնագիրը որպես CSV Ներբեռնել աղբյուրը CSV

Headline data

Այս աղյուսակը տրամադրում է երկրի_անվանում վիճակագրությունում առկա համապատասխան գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշին ամենամոտ մետատվյալներ գործող ցուցանիշի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ գլոբալ ԿԶՆ ցուցանիշը ամբողջությամբ հասանելի է երկրին_համապատասխան վիճակագրության մեջ, այս աղյուսակը պետք է ծառայի ազգային մեթոդաբանության և այլ երկրին_համապատասխան մետատվյալների վերաբերյալ տեղեկատվության համար:

Առկա ցուցանիշ
Ցուցանիշի նկարագիր

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումը մի երկրի ռեզիդենտի(ների) կողմից այլ երկրի ռեզիդենտ կազմակերպության կապիտալում ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի կամ բաժնեմասի 10% և ավելի ձեռք բերումն է, այդ ներդրողների ու դրանց հետ կապված կազմակերպությունների հետ ֆինանսական բոլոր պահանջներն ու պարտավորությունները, ինչպես նաև կազմակերպության շահույթում այդ ներդրողների մասնաբաժինը: Ուղղակի ներդրումներն իրականացվում են. 1)կանոնադրական և էմիսիոն կապիտալում կազմակերպությունների բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի և փայամասնակցության տեսքով, այսինքն երբ մեկ այլ կազմակերպություն տնօրինում է նրան ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (հասարակ բաժնետոմսեր, բաժնեմասեր, փայեր) ոչ պակաս, քան 50%-ը (դուստր ընկերություն), և երբ մեկ այլ կազմակերպություն տնօրինում է նրան ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10-50%-ը (կախյալ ընկերություն), 2) ուղղակի ներդրողի մասնաբաժինը կազմակերպության սեփական կապիտալի այլ տարրերում, 3)պարտքային գործիքներում՝ պարտատոմսերի, այլ արժեթղթերի (բացի բաժնետոմսերից), վարկերի, փոխառությունների, ավանդների, այլ պահանջների/պարտավորությունների տեսքով, որոնք իրենցից ներկայացնում են պահանջներ/պարտավորություններ ուղղակի ներդրողի կամ նրա հետ կապված կազմակերպության նկատմամբ:

Աշխարհագրական ընդգրկունություն

Հայաստան

Չափման միավորը

մլն. ԱՄՆ դոլար

Սահմանումներ
Հաշվարկներ

Հաշվարկներն իրականացվում են համաձայն հաշվետվության մեջ նշված լրացման կարգի:

Այլ տեղեկություններ

Տեղեկատվության հավաքման հիմնական աղբյուր են հանդիսանում օտարերկրյա ներդրումներ ունեցող և արտերկրում ներդրում իրականացնող կազմակերպությունները, ինչպես նաև ՀՀ կենտրոնական բանկից ստացված օտարերկրյա ներդրումների որոշ ցուցանիշների վերաբերյալ ամփոփ տվյալները և լրահաշվարկները: Տվյալների հավաքումն իրականացվում է վիճակագրական հաշվետվական ձևի միջոցով` համապատասխան տարեկան ու հնգամյա վիճակագրական ծրագրերի (https://www.armstat.am/am/?nid=80&id=2271):

Տվյալները վերջին անգամ թարմացվել են 2020-08-13: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում
Մետատվյալները վերջին անգան թարմացվել են 2020-11-15: see changes on GitHub Բացվում է նոր պատուհանում

Այս աղյուսակը տեղեկատվություն է տրամադրում ՄԱԿ-ի վիճակագրական կոմիտեի սահմանած ԿԶՆ ցուցանիշների մետատվյալի մասին Complete global metadata

Ցուցանիշի անվանումը

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները (ՕՈւՆ)

Ցուցանիշի համարը

17.3.1.a

Թիրախի անվանումը
Թիրախի համարը

17.3

Գլոբալ ցուցանիշի նկարագրությունը
ՄԱԿ-ի կողմից նշանակված աստիճան
ՄԱԿ -ի պահառու գործակալություն
Հղում ՄԱԿ-ի մետատվյալների
Կազմակերպություն Արմստատ , ՀՀ կենտրոնական բանկ
Հղում տվյալների աղբյուրներին
Կոնտակտային տվյալներ
Այլ տեղեկություններ